English version below!

Tof, je hebt eindelijk een 3D printer! Maar wat doe je daar nu mee?
Laat je inspireren over de vele mogelijkheden en toepassingen van een 3D printer door niemand minder dan wetenschapper en (televisie) maker Lieven Scheire. Als presentator van het programma Team Scheire weet Lieven als geen ander hoe je met een 3D printer creatief tewerk kan gaan om verschillende projecten te realiseren. Zo gaat Scheire’s team van makers met de hulp van wetenschap en technologie op zoek naar oplossingen om het leven van mensen met een beperking of ander probleem te verbeteren.

Daarnaast verklapt België’s grappigste wetenschapper ook zijn visie over ‘maken’ en 3D printen op school. En nu de Vertex Delta geen geheimen meer heeft voor Lieven, vertelt hij alvast over enkele persoonlijke projecten en ervaringen met deze 3D printer.

3D printers zijn ontstaan in het begin van de 90s en werden toen voornamelijk gebruikt voor rapid prototyping, maar nu zijn ze ook al enkele jaren beschikbaar voor hobbyisten en voor thuisgebruik. Hoe heb jij de evolutie van 3D printing ervaren?
Zoals veel zaken heb ik dat voor het eerst zien verschijnen in nieuwsbrieven waar nieuwe technologieën voorgesteld werden. De eerste keer dat ik er echt mee aan de slag ging was een 6-tal jaar geleden op de Maker Faire in Rome. Daar heb ik voor de eerste keer een paar 3D printers zien werken en heb ik de mogelijkheid gehad om zelf .stl files* te downloaden en te laten 3D printen. De eerste keer dat ik er zelf ééntje had was met de Schuur van Scheire, toen hebben we de oudere Vertex 3D printer [Vertex Original K8400] van jullie gebruikt.

Had je een bepaald project of toepassing in gedachten toen je voor het eerst een 3D printer aanschafte?
Voor mij was het meer om de techniek zelf uit te testen. Maar nu zie ik rondom mij meer en meer makers die een 3D printer heel functioneel gebruiken om tussenstukken te ontwerpen en dergelijke. En dat heb ik nu ook een paar keer gedaan! Zo heb ik onder andere een nieuw bakje voor mijn Nespresso machine ontworpen en uitgeprint. Dat is het bakje waar de capsules in opgevangen worden, en dat gaat wel eens kapot. Daarnaast heb ik ook een hangertje geprint om mijn Google speaker aan de muur te hangen. Dat [3D model] stond gewoon gratis online als .stl file*. Ik kan het dus vaak functioneel gebruiken, maar het is ook nog veel spielerei en ‘poppekes’ maken, etc.

(*Een .stl file is de file waarin een 3D model wordt opgeslaan. Je kan deze files downloaden vanop verzamel platformen zoals thingiverse.com en myminifactory.com waar je een overvloed aan, vaak gratis, 3D modellen vindt.)

“Het is absoluut niet meer het cowboy werk van vroeger.”

Lieven Scheire – half mens, half wetenschapper

Je zei ooit eens; binnenkort heeft iedereen een 3D printer in huis. Je hebt nu zelf onze Vertex Delta al een tijdje thuis staan, vind je deze 3D printer gebruiksvriendelijk genoeg voor beginnende makers of mensen die gewoon interesse hebben in 3D printing?
Dat is al een gigantische stap vooruit ten opzichte van de vorige generaties! Henk Rijckaert was onmiddellijk vertrokken met de Vertex Delta, bijna plug & play. Zelf heb ik af en toe nog een losse laag of een kleine verschuiving gehad en ik heb ook eens moeten zoeken naar de juiste [print bed] sticker om goed te hechten onderaan. Dus je hebt ergens nog een hulplijn nodig zoals een forum waar je op terecht kan om af en toe een vraag te stellen. Maar het is absoluut niet meer het cowboy werk van vroeger. Vroeger moest je zelf bijna een halve technieker zijn omdat je zoveel problemen tegenkwam met hechtingen en de temperatuur van de extruder, enzovoort. Dat is er gelukkig wel uit.

Welke feature vind je het meest handig aan de Vertex Delta?
Het printen vanaf een SD kaartje vind ik heel tof omdat ik dan vanop mijn computer alles op de SD kaart kan slepen. Het menu’tje om door te scrollen is ook zeer gebruiksvriendelijk. En persoonlijk vind ik de werking met de 3 armen van de Delta heel esthetisch! Het is een mooi toestel dat bijna een meubel aan het worden is. Er is een zekere esthetiek, en de wiskunde erachter is ook heel boeiend! Stel dat je de Delta op school hebt, dan kan je bijvoorbeeld de geometrieberekeningen tonen over hoe je met die vaste staaflengte tot een juiste X en Z positie komt, etc.

Nu we het toch over wiskunde en school hebben, hoe is jouw visie rond ‘maken’ en dus ook rond 3D printen op school?
Ik hoop ergens dat dat een beetje zoals de computerruimte wordt. Vroeger, in de jaren ’90 hadden we allemaal een computerruimte op school waar je kon leren typen, met Word werken en zelfs een klein beetje kon leren programmeren. Nu is de computer een evidentie en ik denk dat de 3D printer dezelfde evolutie kan hebben. Het is nu hét moment om met 3D printers een soort computerruimte te maken. Bijvoorbeeld een school met een klein fablab met een 3D printer in en wat Arduino’s ter beschikking enzovoort. Dat lijkt mij een geweldig nuttige toevoeging, en met websites zoals Thingiverse kan iedereen wel aan de slag. Iedereen vindt wel iets op thingiverse.com die hij/zij wil 3D printen. Stap 1 is gewoon een Fortnite mannetje printen, stap 2 is iets veranderen aan het mannetje in een tekenprogramma en stap 3 is dan effectief iets natekenen en herstellen. Bv. een stuk van uw stoel dat kapot is.

Tot slot, welk 3D project wil je graag in de toekomst nog realiseren?
Ik heb thuis een inspiratielijstje! Een projectje dat ik graag nog eens zou printen is de Mechanical Laser Show van Addictive Tech. Met allerlei tandwielen en een gewone laserpointer kan je een figuurtje op de muur laten verschijnen in laserlicht. Of zelfs eigen tandwielen en kammen ontwerpen voor eigen figuren te tekenen in laserlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=_dtBUiaAqRE&feature=youtu.be

Wij zijn alvast nieuwsgierig naar wat er nog allemaal op dat inspiratielijstje staat! Wil jij je nog meer laten inspireren door Lieven Scheire? Hou dan zeker zijn website en socials in de gaten. Daar vind je alle info over zijn nieuw boek DNA, en zijn boeiende show ‘Live in Nerdland: DNA’. Tijdens de warmste week houden Lieven en zijn team van Makers ook een 3-daagse hackathon in het Budalab van Kortrijk. Je kan er terecht op 20, 21 en 22 december en wie weet bouwt team Scheire ook een oplossing voor jouw probleem!


English Version!

Great, you finally have a 3D printer! Now what?
Be inspired by the many possibilities and applications of a 3D printer by none other than Belgian scientist and (television) maker Lieven Scheire. As host of the Team Scheire tv show, Lieven knows best how to use a 3D printer creatively to realize different kinds of projects. With the help of science and technology, Scheires team of makers look for solutions to improve the lives of people with a disability or other problems.

In addition, Belgium’s funniest scientist also reveals his vision on ‘making’ and 3D printing at school. And now that the Vertex Delta no longer has any secrets for Lieven, he tells us about some personal projects and experiences with this 3D printer.

3D printers originated in the early 90s and were mainly used for rapid prototyping. Today, they are also available for hobbyists and for home use. How did you experience the evolution of 3D printing?
Like a lot of things, I first saw 3D printers appear in newsletters where new technologies were introduced. The first time I really saw one in real-life was about 6 years ago during the Maker Faire in Rome. During the Faire, I saw some 3D printers working for the first time and had the opportunity to download some .stl files* and have them printed in 3D. The first 3D printer I owned was during my show; De Schuur van Scheire [literally translated: Scheire’s Barn]. At that time, we used Velleman’s original Vertex 3D printer [Vertex Original K8400].

Did you have a particular project or application in mind when you first purchased a 3D printer?
For me, it was more about testing the technique. But now, I see more and more makers around me who use a 3D printer very functionally to design parts or components and such. So I have done that a few times myself now! For example, I designed and printed a new tray for my Nespresso machine. That’s the tray in which the capsules are collected, it can break sometimes so I made a new one. I also printed a pendant to hang my Google speaker on the wall. I found that [3D model] online for free as a .stl file*. So I can often use it functionally, but it’s still a lot of spielerei and I often end up making figurines, etc.

(*A .stl file is the file in which a 3D model is saved. You can download these files from platforms like thingiverse.com and myminifactory.com where you’ll find an abundance of, often free, 3D models.)

“It’s not the cowboy work it used to be.”

Lieven Scheire – half human, half scientist

You once said: soon everyone will have a 3D printer at home. You’ve had our Vertex Delta for a while now, do you think this 3D printer is easy to use for novice makers or people who are just interested in 3D printing?
It’s a huge step forward compared to previous generations! Henk Rijckaert started using the Vertex Delta right away, for him it was almost plug & play. I’ve had a loose layer or a small shift from time to time and I also had to look for the right [print bed] sticker to make the 3D print attach properly to the print bed. So you still need a sort of helpline like a forum where you can go and ask a question every now and then. But it’s definitely not the cowboy work it used to be. Before, you almost needed to be a technician because you encountered so many problems like the adherence, the temperature of the extruder, and so on. Luckily, that’s all in the past.

Which Vertex Delta feature do you find most useful?
Printing from an SD card is very cool because I can drag and drop everything onto the SD card from my computer. The menu is also very user-friendly. And personally I find the Delta’s 3 arms very aesthetic! It is a beautiful device that is almost becoming a piece of furniture. There is a certain aesthetics, and the math behind it is also very interesting! Suppose you have the Delta at school, then you can show the geometry calculations on how to get to the right X and Z position with that fixed bar length, etc.

Speaking of math and school, what is your vision on ‘making’ and, in addition, 3D printing at school?
Somehow, I hope that it will be like the computer room from back in the day. Back in the 90s, we all had a computer room at school where you could learn to type, work with Word and even learn a little coding. Nowadays, the computer is obvious! And I think the 3D printer could have the same evolution. Now is the time to make a kind of computer room with 3D printers. For example, a school with a small fablab that has a 3D printer and some Arduinos and so on. I think that’s a very useful addition, and with websites like Thingiverse, everyone can get started. Everyone can find something on thingiverse.com that they want to print in 3D. Step 1 is just printing a Fortnite figurine, step 2 is modifying the figurine in a drawing program and step 3 is effectively drawing and restoring something. E.g. a piece of your chair that is broken.

In conclusion, which 3D project would you like to realize in the future?
I have an inspiration list at home! One project that I would like to print is the Mechanical Laser Show by Addictive Tech. By putting together all kinds of gears and an ordinary laser pointer, you can make a figure appear on your wall in laser light. Or you can even design your own gears and combs to draw your own figures in laser light.

https://www.youtube.com/watch?v=_dtBUiaAqRE&t=4s

We’re already excited to find out what else is on that inspiration list!
Would you like to stay inspired by Lieven Scheire? Then be sure to visit his website and socials. There, you can find all the information about his new book DNA, and his fascinating show ‘Live in Nerdland: DNA’. During December’s charity week, Lieven and his team of Makers will also organise a 3-day hackathon at the Budalab in Kortrijk, Belgium. Everyone can visit the lab on 20, 21 and 22 December and maybe team Scheire might build a solution for your problem!